Kurier.BB – Gazeta Miejska
Bielsko-Biała chroni klimat

Na wrześniowej sesji Rada Miejska upoważniła prezydenta Jarosława Klimaszewskiego do podpisania Porozumienia Burmistrzów w sprawie klimatu i energii.

Jest to międzynarodowe porozumienie, którego głównym celem jest ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. Podczas dyskusji nad tą sprawą przedstawiciele Urzędu Miasta zaprezentowali wiele nowych istotnych informacji o działaniach bielskiego samorządu na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń w mieście. 
Do najważniejszych działań podjętych dotychczas przez samorząd można zaliczyć wspólny zakup energii elektrycznej przez instytucje miejskie, wykorzystanie biogazu w oczyszczalni ścieków w Komorowicach, gruntowna modernizacja sieci ciepłowniczej TK Therma, termomodernizację 85% budynków publicznych oraz dofinansowanie 4600 m2 instalacji solarnych na budynkach prywatnych i publicznych. 
Obecnie obowiązujące plany zakładają kontynuację najważniejszych działań, przedstawionych w tabeli 1. 
 
Od początku obecnej kadencji władz miasta szybko przyrasta liczba zlikwidowanych starych pieców węglowych. Proces likwidacji źródeł smogu na przestrzeni lat ilustruje tabela nr 2.
 
 
W obecnej kadencji ponad dwukrotnie wzrosła kwota przeznaczona w budżecie na działania antysmogowe: z 4 mln zł w 2018 do ponad 8 mln w 2020. Na najbliższe trzy lata przewidziany jest rekordowy wzrost wydatków antysmogowych, które mają wynieść ponad 20 mln rocznie. Kwota ta obejmuje uciepłownienie zasobów komunalnych przez Thermę, wymianę pieców w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, monitoring i kontrolę, program osłonowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dla osób zmieniających źródło ogrzewania i dopłaty do wymiany pieców w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji (PONE). 
 
W przyszłym roku rusza również – odrębnie finansowany – program dopłat do Odnawialnych Źródeł Energii (OZE – fotowoltaika i pompy ciepła), w ramach którego w ciągu dwóch lat planuje się dofinansowanie do ok. 1000 nowych instalacji. Inne warte zauważenia działania proklimatyczne to program małej retencji „BB łapie deszcz” (po 2 mln zł rocznie w latach 2020-23) i projekt GRAD, zakładający powstawanie „zielonych dachów” i „żyjących ścian”. 
 
Wszystkie te działania zakładają efekt długofalowy, wieloletni, ale już teraz można zauważyć pozytywny wpływ proekologicznej polityki miasta na stan środowiska, a co za tym idzie na jakość życia w Bielsku-Białej. Zdecydowanie zmalała liczba dni z przekroczeniem dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10, co ilustruje tabela 3. 
 
 
Przystąpienie do Porozumienia Burmistrzów, do czego upoważniła prezydenta Jarosława Klimaszewskiego bielska Rada Miejska, jest równoznaczne z dążeniem do redukcji emisji CO2 o co najmniej 40% do roku 2030. Obecnie porozumienie zrzesza ponad 10 tysięcy miast z całego świata, w tym 78 z Polski.
red
 
W tekście wykorzystano dane z prezentacji Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, przedstawionej na sesji Rady Miejskiej 22  września 2020 r.
 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama